No: 12
Tarih: 14/01/2020

Konu:Sadece ücret ödemelerine ilişkin vergi ve SGK bilgilerini içeren “1003B kodlu MPHB” için ayrı şifre ve parola alınabilecek.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 25.11.2019 tarihli duyurusu uyarınca, 01.01.2020 tarihi itibarıyla (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar) “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması Türkiye genelinde başlamıştır.
GİB’in internet sitesinde 14 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan 122 numaralı VUK Sirküleri uyarınca; beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep edenlere, sadece ücret ödemelerine ilişkin vergi ve SGK bilgilerini içeren “1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” isimli beyannamenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre verilebilecektir.
Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere alınan mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreler ile 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ve görüntülenmesi mümkün olmayacaktır.
Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise “1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Hatırlanacağı üzere, muhtasar beyanname ile SGK’yaverilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli ResmîGazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti.

Çeşitli uzatmaların ardından Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 25.11.2019 tarihli duyurusunda, söz konusu beyanname uygulamasının 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde başlayacağı duyurulmuştu.

GİB’in internet sitesinde 14 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan 122 numaralı VUK Sirküleri uyarınca; beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep edenlere, sadece ücret ödemelerine ilişkin vergi ve SGK bilgilerini içeren “1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” isimli beyannamenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre verilebilecektir.

Söz konusu sirkülerde konuya ilişkin yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1. 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin işlemler

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılanvergi kesintilerini matrahlarıyla birlikteve sigortalınınsigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (bundan sonra 1003B kodlu MPHB olarak anılacaktır)ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin yukarıda yer verilen vergi ve SGK prim bilgilerini 1003B kodlu MPHB ile beyan edeceklerdir.

Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise “1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

1003B kodlu MPHB,https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden görüntülenebilecektir.

2. 1003Bkodlu Beyannamenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi işlemleri

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler elektronik ortamda beyanname göndermek için vergi dairesinden aldıkları kullanıcı kodu, parola ve şifre ile diğer beyannameleriyle birlikte Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de gönderebilmektedirler.

Bu mükelleflerden/işverenlerdenSirkülerimiz ekinde yer alan formu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde 1003B kodlu MPHB’yielektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir. Ek 1 Form: “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu (Ücret ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)”

Diğer taraftan, 1003B kodlu MPHB’yielektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerden merkez işyeri haricinde şubesi/şubeleri bulunanlara, şubelerine ait 1003B kodlu MPHB’yielektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre talep etmeleri halinde şube/şubeler için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

1003B kodlu MPHB’yielektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, söz konusu beyannamelerini yeni aldıkları bu kullanıcı kodu, parola ve şifre ile gönderebilecekler ve gönderdikleri bu beyannameleri görüntüleyebileceklerdir. Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere alınan mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreler ile 1003B kodlu MPHB’ninelektronik ortamda gönderilmesi ve görüntülenmesi mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan, 1003B kodlu MPHB’yi elektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerin/işverenlerin, daha önce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere aldıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile 1003B kodlu MPHB dışında kalan beyannameleri eskiden olduğu gibi elektronik ortamda gönderip görüntüleyebileceklerdir.

Örnek:

(A) Limited Şirketinin Ankara Seğmenler Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. (A) Limited Şirketinin 100 çalışanı bulunmaktadır. Ayrıca anılan şirket, serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yaptığı ödemeler ile işyeri kiralanması karşılığı yaptığı ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapmaktadır.

(A) Limited Şirketi, 15/3/2020 tarihinde bağlı olduğu Seğmenler Vergi Dairesine bu Sirküler ekindeki form ile başvurarak 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre almıştır. Şifresini aldığı tarihten itibaren ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

Adı geçen şirket, serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yaptığı ödemeler ile işyeri kiralanması karşılığı yaptığı ödemeler üzerinden yaptığı gelir vergisi kesintilerini ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

İlgili sirküler ekinde yer alan “Şifre ile ilgili yetki tablosu” aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×