Asgari Geçim İndirimi Hesaplama

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Asgarî geçim indirimi, Belirlenen bu tutarın % 15’idir.İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir vergisi nedir?

Şahıs firmalarının bir dönemde elde ettikleri kâr üzerinden beyanname vererek devlete ödediği vergi türüdür. Beyan, mükellefin imzası ile yetkili muhasebeci tarafından yapılmaktadır. Muhasebeci, beyannameyi hesap döneminin kapatılmasını takip eden üçüncü ay olan mart ayı içinde ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

Ne zaman ödenir?

2 eşit taksitte ödenmektedir. Birinci taksit mart ayı, ikinci taksit ise temmuz ayı içinde ödenmektedir.

Gelir kavramına giren kazanç ve iratlar nelerdir?

Ticari, zirai ve serbest meslek kazançları, ücretler, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardır.

Vergi dilimi hesaplama nasıl yapılır?

Hesaplama aracımızı kullanarak, seçtiğiniz dönemdeki şartlara göre hangi dilimden ne kadar vergi tahakkuk ettiğini detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

2020 yılı vergi dilimleri nedir?

Ücret gelirleri için:

22.000 TL’ye kadar %15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası için %20
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası için %27
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası için %35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası için %40

Ücret dışı gelirler içinse:

22.000 TL’ye kadar %15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası için %20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası için %27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası için %35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası için %40

2019 yılı vergi dilimleri nedir?

Ücret gelirleri için:

18.000 TL’ye kadar %15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası için %20
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası için %27
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası için %35

Ücret dışı gelirler içinse:

18.000 TL’ye kadar %15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası için %20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası için %27
500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası için %35
500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL, fazlası için %40

GEKAP Hesaplama Tablosu

İhbar Tazminatı Hesaplama

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 Hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 Hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yila kadar sürmüş işçi için 6 Hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 Hafta

Kıdem ve İhbar Tazminatı Birlikte Hesaplama

Kıdem tazminatı, “işveren tarafından işten çıkarılan” işçiye İş Kanunu gereğince verilmesi gereken bir tazminat şeklidir.Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması
gereklidir.Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden
hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazmınatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, “işveren tarafından işten çıkarılan” işçiye İş Kanunu gereğince verilmesi gereken bir tazminat şeklidir.Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir.Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Net Ücret-Brüt Ücret Hesaplama

SGK İşçi Payı % 14
SGK İşsizlik Sigortası işçi Payı % 1
Gelir Vergisi % 15- % 35
Damga Vergisi % 07.59

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu nedir?

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri karşılığında yaptığı tahsilatlar için düzenlediği değerli bir evraktır.

Serbest meslek erbabı kimdir? Serbest meslek makbuzu kimler keser?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. maddesinin birinci fıkrasında serbest meslek erbabı şu şekilde tanımlanmıştır: Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

Buna göre; kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde faaliyette bulunan; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır.

Serbest Meslek Makbuzu nasıl düzenlenir?

Serbest meslek makbuzu düzenlemek için şu üç adımı takip edebilirsiniz:

  • Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırın
  • Anlaşmalı matbaada serbest meslek makbuzu bastırın
  • Hizmetinizi verdikten sonra makbuzu doldurup müşterinize verin
Serbest meslek makbuzu kesersem hangi vergileri öderim?

SMM’de hem stopaj (gelir vergisi) hem de KDV vardır. Stopaj brüt tutar üzerinden %20 ve KDV %18’dir. Stopajı müşteriniz sizin adınıza vergi dairesine öder (muhtasar beyanname ile). KDV’yi de vergi dairesine siz ödersiniz. Burada brüt ve net kavramları ortaya çıkar ve biraz kafa karıştırır.

Net: Müşteriden tahsil edeceğiniz tutarın, vergiler düşüldükten sonra elinizde kalacak miktarıdır. Yani sizin kasanızda kalacak olan paradır.

Brüt (Matrah): Net kazancınız üstüne eklenmiş vergilerin de olduğu tutardır.

Serbest meslek makbuzunda neler bulunmalıdır?

Vergi Usul Kanunu’nun 237. maddesine göre serbest meslek makbuzlarında:

  • Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
  • Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi
  • Alınan paranın miktarı
  • Paranın alındığı tarih
  • Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır
  • Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.
error: : İçerik Korumalıdır !!
×