No: 21
Tarih: 05/02/2020

Konu:Plastik poşet dışındaki ürünler için geri kazanım katılım payının beyan ve ödenmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Özet: 7153 sayılı Kanun’la 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11’inci madde eklenmişti. Bu hüküm kapsamında, yurt içinde piyasaya arz edilen bazı ürünlerden; poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi gerekmektedir.
5 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sıra numaralı Tebliğ (Yeni Tebliğ) ile 1 sıra numaralı Geri Kazanım Katılım Payı Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yeni Tebliğ’le;

– (1) sayılı listedeki plastik poşet dışındaki ürünlere ilişkin beyan ve ödeme esasları Tebliğ’e dahil edilmiştir.

– Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin; plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderileceği ve ödemenin de aynı süre içerisinde yapılacağı belirtilmiştir.

– “Mahsuplaşma” başlıklı düzenleme yapılarak, iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarının beyan edilecek toplam geri kazanım katılım payından mahsup edilmesi sağlanmıştır (Plastik poşetler hariç).

– (1) sayılı liste kapsamında olmayan ürünlerin bünyesinde ithal/piyasaya arz edilen liste kapsamındaki ürünler (örneğin otomobil üzerindeki lastikler, akü, elektronik eşyalar, madeni yağ vb.) için geri kazanım katılım payının beyan edileceği ancak ödenmeyeceği örneklerle açıklanmıştır.

Tebliğ yayım tarihinde (5 Şubat 2020) yürürlüğe girmiştir.

Hatırlanacağı üzere 10 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11’inci madde eklenmişti.

Bu madde kapsamında özetle, yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı liste kapsamındaki ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi öngörülmekteydi.

4 Nisan 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı Geri Kazanım Katılım Payı Genel Tebliği’nde, geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden sadece plastik poşetlere ilişkin katılım payının beyanı ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

5 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sıra numaralı Tebliğ (Yeni Tebliğ) ile 1 sıra numaralı Geri Kazanım Katılım Payı Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

1. Tebliğ’in kapsamı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 1 sıra numaralı Tebliğ’le, sadece plastik poşetlere ilişkin geri kazanım katılım payına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişken, Yeni Tebliğ’le (1) sayılı listedeki plastik poşet dışındaki ürünlere ilişkin beyan ve ödeme esasları 1 sıra numaralı Tebliğ’e dahil edilmiştir.

2. Geri kazanım katılım payının beyan süresi

Yeni Tebliğ’le geri kazanım katılım payına ilişkin beyannamenin verilme süresi değiştirilmiştir. 1 sıra numaralı Tebliğ’de geri kazanım katılım payının takip eden ayın 24. günü sonuna kadar beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödeneceği belirtilmekteydi. Yeni Tebliğ uyarınca, geri kazanım katılım payına ilişkin beyannamenin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Ödeme de aynı süre içerisinde yapılacaktır.

3. Mahsuplaşma

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’te mahsuplaşmaya ilişkin düzenleme yer almaktadır. Yeni Tebliğ’de de bu doğrultuda düzenleme yapılmıştır. Buna göre geri kazanım katılım payı beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebileceklerdir. Ancak plastik poşetlere yönelik mahsuplaşma işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

4. (1) sayılı listede yer almayan ürünlerin bünyesinde ithal/piyasaya arz edilen ürünlerde geri kazanım katılım payının beyanı

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’te, (1) sayılı listede yer almayan ürünlerin bünyesinde ithal/piyasaya arz edilen liste kapsamındaki ürünlere ilişkin beyan ve ödeme yapılıp yapılmayacağı açıkça ifade edilmemekteydi. Yeni Tebliğ’de yer verilen örneklerle bu konuya netlik kazandırılmıştır. Buna göre, liste kapsamında olmayan ürünlerin bünyesinde ithal/piyasaya arz edilen liste kapsamındaki ürünlere (örneğin otomobil üzerindeki lastikler, akü, elektronik eşyalar, madeni yağ vb.) ilişkin olarak geri kazanım katılım payı beyanı yapılacak, ancak ödeme yapılmayacaktır.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×