No: 5
Tarih: 03/01/2020

Konu:Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

Özet: 31 Aralık 2019 tarihli 4. mükerrer Resmî Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmelik, Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden;
Poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine,
Plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere,
ilişkin idari ve teknik usul ve esasların belirlenmesini amaçlamaktadır.

Yönetmelik uyarınca, Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesinde sayılan plastik poşet, ambalaj, lastik, akümülatör, pil, araç bataryaları, madeni yağlar ve bitkisel yağlar ile elektrikli ve elektronik eşyalar gibi çeşitli ürünler üzerinden, ek-1 sayılı listede yer verilen birim ücretlere göre geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

Geri kazanım katılım payının ödenmesinden; plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar sorumlu tutulmaktadır.

Yönetmelik, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

31 Aralık 2019 tarihli 4. mükerrer Resmî Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmelik, Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden;

Poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine,
Plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere
ilişkin idari ve teknik usul ve esasların belirlenmesini amaçlamaktadır.

Yönetmelik uyarınca, Çevre Kanunu’nun ek-1 sayılı listesinde sayılan plastik poşet, ambalaj, lastik, akümülatör, pil, araç bataryaları, madeni yağlar ve bitkisel yağlar ile elektrikli ve elektronik eşyalar gibi çeşitli ürünler üzerinden, ek-1 sayılı listede yer verilen birim ücretlere göre geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

Geri kazanım katılım payının ödenmesinden; plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar sorumlu tutulmaktadır.

Geri kazanım katılım payına ilişkin bildirimlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara; beyanlarda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara uyulacaktır.

Sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alan veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler ile ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 TL’den fazla olan piyasaya süren işletmelerce, Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyannamelerine esas veriler, Çevre Kanunu kapsamında tanımlanan çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli görülmesi halinde, piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktaları, Yönetmelik kapsamındaki bildirimlerinin ve beyannamelerinin ayrı ayrı veya birlikte karşılaştırmalı olarak yeminli mali müşavirlere inceletilmesi ve/veya doğrulatılmasını sağlamak veya bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilmesini sağlamak ve inceleme/sonuç/değerlendirme raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmak zorunda olacaktır.

Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı ödeme yükümlülüğü, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren söz konusu ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilmesi/ithalatın gerçekleşmesi ile başlayacak; ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yerine getirilecektir.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler doğrultusunda yapılacak kayıt, izleme, kontrol ve/veya denetim faaliyetleri, konusuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecektir. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Çevre Kanunu’nda öngörülen fiillere ilişkin müeyyideler uygulanacaktır.

Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve ilave idari düzenlemelerde bulunmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Diğer taraftan, geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Sirkülerimiz ekinde yer alan Yönetmelik, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, beyan ve bildirim yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları açıklayan ilave bir düzenleme yapılması beklenmektedir.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×