No: 24
Tarih: 12/02/2020

Konu:Elazığ’daki depremzedelere AFAD aracılığıyla yapılan bağışların tamamı beyan edilen kazançtan indirilebilir.

Özet: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamının kurum kazancından indirilebileceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.
Aynı hüküm gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler açısından geçerli olmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde de bulunmaktadır.

12 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlendirilmiştir.

Nitekim AFAD internet sitesinden, nakdi yardımda bulunmak isteyenler için gerekli SMS ve hesap numaralarının yer aldığı bir duyuru yayınlamıştır.

Bu hesaplar vasıtasıyla yapılacak olan nakdi bağışların tamamı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesindeki düzenlemeler kapsamında gerek geçici vergi gerekse de gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen kazançtan indirilebilecektir.

1 seri numaralı KVK Tebliği uyarınca söz konusu nakdi bağışların banka dekontuyla belgelendirilmesi mümkündür.

I. Yasal düzenlemeler

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde; kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurumlar vergisi matrahından yapılabilecek indirimler sayılmıştır. Bu indirimlerin biri de bağış ve yardımlardır. Beyannamede yeterli kazancın bulunması durumunda 10. maddede sayılan indirimlerin sırasıyla dikkate alınması gerekmektedir.

Sözü edilen maddenin 1. fıkrasının (e) bendinde, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamının kurum kazancından indirilebileceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Aynı hüküm Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde de vardır. Buna göre Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebilmektedir. II. Elazığ’daki depremzedelere yapılan bağışların indirimi

12 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlendirilmiştir.

Karar’da ayrıca gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla bankalar nezdinde açılacak hesapların AFAD tarafından duyurulacağı da ifade edilmektedir.

Nitekim AFAD internet sitesinden, nakdi yardımda bulunmak isteyenler için gerekli SMS ve hesap numaralarının yer aldığı bir duyuru yayınlamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, Elazığ’da meydana gelen depremde zarar gören afetzedelere yardım için Cumhurbaşkanınca 2093 sayılı Karar alınmıştır. Bu kapsamda gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından AFAD’ın duyurusunda yer alan hesap numaraları vasıtasıyla yapılacak olan nakdi bağışların tamamı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesindeki düzenlemeler kapsamında gerek geçici vergi gerekse de gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen kazançtan indirilebilecektir.

1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi” başlıklı bölümünde nakdi bağışların indirilebilmesinin, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bu düzenleme uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından AFAD’ın duyurusunda yer alan hesap numaralarına yapılan nakdi bağışların indirilebilmesi için, banka dekontuyla belgelendirilmesinin yeterli olacağı kanaatindeyiz. Ancak söz konusu banka dekontunun açıklama bölümünde, 2093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Elazığ depremi dolayısıyla yapılan bağış olduğuna dair bir açıklamaya yer verilmesinde fayda olduğunu belirtmek isteriz.

error: : İçerik Korumalıdır !!
×