No: 2
Tarih: 02/01/2020

Konu:Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2019 tarihli borsa rayiçleri.

Özet: Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca; hisse senetleri ile fon portföyünün en az %51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerekmektedir.
Sirkülerimize ekli tabloda, 31 Aralık 2019 tarihinde Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST’in günlük bülteni ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatları (takas fiyatı) gösterilmektedir.

Söz konusu menkul kıymetlerin Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde ekli tabloda yer alan borsa rayiçlerinin kullanılması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesinde menkul kıymetlerin değerleme ilkeleri yer almaktadır. Söz konusu maddede bilançoya dâhil iktisadi kıymetlerden, hisse senetleri ile fon portföyünün en az %51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunların dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Maddenin devamında, borsa rayicinin bulunmaması veya borsa rayicinin muvazaalı biçimde oluştuğunun anlaşılması halinde, değerlemeye esas bedelin; menkul kıymetin alış bedeline, vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkı dâhil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmektedir. Ancak borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibarıyla hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetlerin de alış bedeliyle değerleneceği anılan maddede, ayrıca hükme bağlanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen değerleme ölçülerinden biri olan “borsa rayici”nden ne anlaşılması gerektiği de yine aynı Kanun’un 263. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

Bu hükümler uyarınca gerek geçici vergi dönemleri sonu gerekse de kurumlar vergisi dönemi sonu itibarıyla aktifte kayıtlı bulunan ve Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören bono ve tahviller ile kira sertifikalarının borsa rayiçlerinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu bono ve tahviller ile kira sertifikaları için bu rayiçler, değerlemeden önceki son işlem günü olan 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar olacaktır.

Sirkülerimize ekli tabloda, değerlemeye konu olacak bono ve tahviller ile kira sertifikalarıyla ilgili olarak BİST Borçlanma Araçları Piyasasında, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST’in günlük bülteni ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatlar (takas fiyatı) gösterilmektedir.

İşletmenin aktifine kayıtlı söz konusu menkul kıymetlerin, Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde aşağıdaki tabloda yer alan borsa rayiçlerinin kullanılması gerekmektedir:

error: : İçerik Korumalıdır !!
×