Bu kanunun (7193 sayılı) 13, ve 14, maddeleriyle, GVK 40, ve 68 maddelerinde yapılan değişiklikle işletmeler araç kiralanmış yada araç ruhsatı kendi adına olsa da otomobillerin kira, yakıt, bakım vb. masraflarını gider yazarken yeni kısıtlamalara tabi olacaklar.

Buna göre;

1- ARACA AİT KİRA GİDERLERİ

Önceki durumda; işletmeler binek otonun aylık kira bedellerini muhasebeye kaydederken bir sınıra takılmazken, 7193 sayılı yasa ile 01/01/2020 tarihinden itibarenen fazla aylık 5 bin 500 liralık kısmını gider yazabilecekler.

2- TAMİR BAKIM, YAKIT, V.B İLE SİGORTA GİDERLERİ

Önceki durumda; işletmelere kayıtlı binek oto (veya kiralanmış otoların) masraflarının tamamı herhangi bir tutar sınırına tabi olmaksızın gider yazılabiliyor. Akaryakıt masrafları, servis bakım-onarım giderleri, trafik ve kasko sigorta giderleri gibi… 7193 sayılı yasa ile binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70’i gider yazılabilecek.Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlar için bu kısıt geçerli olmayacak.İşletmeler adına kayıtlı binek otolar için ödenen motorlu taşıt vergisi, halen geçerli mevzuata göre de, gider yazılamıyor, ayrıca belirtmekte yarar var.

3-SATIN ALMA SIRASINDA ÖDENEN ÖTV+ KDV

Hali hazırda işletmesi adına binek oto satın alanlar; faturada yazan özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisini (KDV) gider yazabiliyor. (Panelvan, kamyon gibi ticari araç KDV’si ise, işletmenin ödeyeceği KDV’den düşülebiliyor.)Yeni vergi paketine göre ise: Binek otomobillerinin alımı sırasında ödenen ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115 bin liraya kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

4-ARACIN (ÖTV+KDV vergi hariç) BEDELİ

Öteden beri; otomobilin ÖTV ve KDV binmemiş çıplak bedeli herhangi bir sınıra tabi olmaksızın beş yıla yayılarak amortisman (aşınma payı) gideri olarak kaydedilebiliyor.

Örneğin; 1 ağustos da alınan binek oto için 5 aylık amortisman gideri (kıst amortisman) 2019’da gider yazılabilir, 2020 ve sonraki yıllar için tam amortisman (1 yıllık gider) ayrılarak gider yazılabilir.

Yeni vergi paketine göre ise: ÖTV+KDV hariç ilk alım bedeli, 135 bin liraya kadar amortisman gideri yazılabilecek. Bu tutarın üstü KKEG yazılacak

Araç faturasında görünen ÖTV+KDV gider yazılmak yerine, maliyete eklendiği durumda ise bu kez amortisman gideri olarak dikkate alınabilecek tutar 250 bin lira olarak kabul ediliyor. Araca ödenen bedel 250 bin lirayı geçtiğinde, 250 bin lirası amortisman gideri yazılabilecek.

İkinci el araç alımlarında da 250 bin liraya kadar olan tutar üzerinden amortisman ayrılabilecek. Araç için 400 bin lira da ödense, yeni durumda amortismana tabi tutulabilecek tutar en fazla 250 bin lira olacaktır.

Ayrıca GVK 40/7. Madde hükmünde yapılan değişikliğin uygulanmasında bentte yer alan söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından gider olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespitinde binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutarların dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

Yine yukarıda yer alan kısıtlamaların Serbest meslek erbabına ait binek otomobillerinin giderlerine de uygulanması amacıyla GVK 68. Maddesinde benzer değişiklikler yapılmıştır.

Bütün bu düzenlemeler belli ki, işletme adına kayıtlı olan ancak işle ilgili olmayan özel kullanımların önüne geçmek için yapılıyor. Ancak bu düzenlemelerden işle ilgili olarak kullanılan binek otolar da etkilenecek.

Örnek uygulama

Binek araç bedeli :300,000,00

ÖTV ; 333,000,00

KDV ; 113,940,00

Toplam : 746,940,00

Mükellefe sunulan bir seçenek ile doğrudan gider yazılma;

770 TAŞITLAR HS 115,000,00

254 KKEG (TAŞITLAR) 331,940,00

254 TAŞITLAR 135,000,00

254 KKEG (TAŞITLAR) 165,000,00

BANKA 746,940,00

error: : İçerik Korumalıdır !!
×